موفق ترین ساز زندگیم توهستی

فقط خدا میتواند منو قضاوت کند